Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi ,,Kontrakt grupowy” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady

• pochwała wobec grupy,

• pochwała indywidualna,

• pochwała przed rodzicami,

• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,

• darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,

• dostęp do atrakcyjnej zabawki,

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad,

• wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,

• wypełnienie podjętych obowiązków,

• bezinteresowną pomoc innym,

• stosowanie zasad ochrony przyrody,

• aktywny udział w pracach grupy.

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy także ustalić konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad

• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

• upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących zasad ),

• rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji ),

• wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka,

• odsunięcie na krótki czas od zabawy,

• poinformowanie rodziców o przewinieniu.

Kary stosujemy za:

• nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

• stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

• zachowania agresywne,

• niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,

• celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków.