P3.0122.13.2021

 

Zarządzenie Nr 13//2021

Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 16.12.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w grupie „Króliczki ”

 w Przedszkolu Nr 3 w Gnieźnie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2ai 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.     Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w grupie II ,,Kubusie” w Przedszkolu Nr 3 w Gnieźnie:

·       dla dzieci mających kontakt z osobą zakażoną 9 grudnia 2021r w terminie od  16 grudnia 2021r. do dnia 19 grudnia 2021r. włącznie, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci w w/w grupie w Przedszkolu  Nr 3 w Gnieźnie.

2.     Zawieszenie nie dotyczy dzieci, które nie mają nałożonej kwarantanny, bądź zakończyły kwarantannę lub są ozdrowieńcami. Tym dzieciom zostanie zapewniona opieka w placówce.

3.     W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia w grupie II ,,Króliczki ” w  Przedszkolu Nr 3 w Gnieźnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 493 ze zm.).

§ 2.

1.     Zarządzenie podlega ogłoszeniu na  tablicy dla Rodziców ogłoszeń w Przedszkolu
Nr 3 w Gnieźnie i stronie internetowej .

§ 3.

1.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        Dorota Malak

                                                                                        Dyrektor

                                                                                        Przedszkola nr 3

                                                                                         W Gnieźnie