Od dnia 29.03.21r. do dnia 11.04.21r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania przedszkoli. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć w sposób zdalny.

W przedszkolu będą organizowane zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

Rodzice tych dzieci, zobowiązani są złożyć wniosek do dyrektora przedszkola, o zorganizowanie takich zajęć.