Informacja dla rodziców na nowy rok szkolny 2020/2021

Deklarację na nowy rok szkolny 2020/2021 podpisują rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  oraz rodzice dzieci przyjętych w wyniku naboru.
Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (poniżej) lub w wersji papierowej w Przedszkolu  do  deklaracji dołączmy:
- upoważnienie do odbioru dziecka –jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez  inne osoby niż rodzice i opiekunowie prawni wraz z oświadczeniem tych osób o zapoznaniu się z treścią Klauzury Informacyjnej  (druk poniżej)
- wniosek o zmniejszenie opłaty za świadczenie realizowane w przedszkolu Karty Dużej Rodziny (druk poniżej )

Deklarację wypełnioną i podpisaną przez obojga rodziców można składać w zaklejonej kopercie  do skrzynki pocztowej  lub w Przedszkolu do dnia 25 sierpnia  2020 r. (termin ostateczny)

W przypadku pytań udzielimy informacji pod numerem tel.61 426 19 47  w godz. od 8.00 -15.00

                                                                                               Dorota Malak 
                                                                                               dyrektor 
                                                                                               Przedszkola nr 3
Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka

Deklaracja

Wniosek  o zmniejszenie opłaty